NBS: Sme efektívni

V centrálnej
banke presunom časti jej úloh a právomocí na Európsku centrálnu banku nedošlo
k poklesu zamestnancov. Objavili sa preto pochybnosti, či tam
nedochádza k neefektivite
.

NBS: Sme efektívni

A tak Výbor NR SR pre
financie a rozpočet vydal  uznesenie
a Národná banka sama
preskúmala vlastnú efektivitu
. Záver vzhľadom na to, že objekt skúmania bol
identický so skúmajúcim subjektom neprekvapil. V závere sa dočítame, že:

  • V rámci Eurosystému neexistuje jednotná
    metodika hodnotenia efektívnosti a

produktivity
práce centrálnej banky a tiež neexistuje jednotný hodnotiaci model centrálnej

banky ani
centrálnej banky eurozóny.

  • Na základe analýzy možno konštatovať, že NBS
    zastrešuje najširší rozsah funkcií

centrálnych
bánk (vrátane integrovaného dohľadu nad celým finančným trhom ako jediná

centrálna
banka v eurozóne), a to s primeraným počtom zamestnancov.

  • Na svoju prevádzku NBS ročne vynakladá cca 70
    mil. eur nákladov, čo v absolútnych

hodnotách
predstavuje piatu najnižšiu pozíciu v Eurosystéme. V priemerných prevádzkových

nákladoch
na zamestnanca (64 tis. eur) je NBS druhá najnižšie nákladová národná

centrálna
banka v Eurosystéme.

A preto:

Na
základe porovnania NBS s ostatnými centrálnymi bankami eurozóny možno

konštatovať,
že znižovanie počtu zamestnancov a nákladov NBS by bolo možné iba

odčlenením
činností na iné inštitúcie Slovenskej republiky, čo by znamenalo zaťaženie

štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Dohľad nad finančným
trhom bol do NBS začlenený do NBS ešte v roku 2006 a tá z toho
dôvodu  narástla o 103 ľudí.  Na rast počtu zamestnancov medzi rokmi 2007 a
2010, ktorý je z hľadiska zavádzania eura zaujímavý, už ale vplyv nemal.  

Pri snahe určiť
efektivitu slovenskej CB je používanie ukazovateľa prevádzkových nákladov
prepočítaných na jedného zamestnanca problematické.

V tomto ukazovateli
je naša CB dokonca druhou najlacnejšou v Eurozóne:

Zdroj: prebraté
z publikácie NBS

Vzhľadom na fakt, že máme
najnižšiu mzdu v eurozóne, to ale určite nie je prekvapivé. Keďže sme
ďaleko najchudobnejšou krajinou v eurozóne máme aj najnižšie mzdy. Vzhľadom
na to, že priemerná
mzda na Slovensku nie je ani 1/4 
nemeckej
, ak by aj v našej centrálnej banke traja ľudia robili
to isté čo jeden človek v Nemecku, tento ukazovateľ bude hovoriť,  že naša CB je „efektívnejšia“.

Zdroj: Eurostat, údaje za
Cyprus nie sú k dispozícií

A hlavne to nezodpovedá
to na otázku, či v NBS nie je prezamestnanosť.

Na otázky prečo napriek
novým úlohám vyplývajúcim zo zavedenia eura bola Nemecká centrálna banka
schopná znížiť počet
zamestnancov od jeho zavedenia o viac ako tretinu  alebo
prečo máme v CB viac
zamestnancov na počet obyvateľov ako mnohé porovnateľné so samostatnou menovou
politikou (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Švajčiarsko alebo Nórsko), v materiáli
odpovede nenájdeme.

Zdroj: údaje Bank for International Settlements 2009, Issues in the Governance of Central
Banks: A report from the Central Bank Governance Group
, graf autor

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards