Podpora cestovného ruchu

Podporu cestovného ruchu (CR) financujú rovno dve ministerstvá. Ministerstvo dopravy podporuje sumou 11 mil. eur  Slovenskú agentúru pre cestovný ruch a dotáciami oblastné a krajské organizácie cestovného ruchu. 41 mil. eur na cestovný ruch sa nachádza aj v rozpočte Ministerstvo hospodárstva.

Podpora cestovného ruchu

To má na starosti prerozdeľovanie fondov EÚ v tejto oblasti. Aj toto opatrenie má problémy s čerpaním. Minulý rok sa nepodarilo vyčerpať ani polovicu rozpočtovanej sumy. 5,4 mil. eur išlo na investičnú neinvestičnú podporu v súkromnom sektore, 5 mil. eur na zlepšenie úrovne prezentácie Slovenska a dobudovanie jednotného informačného systému CR. Podpora propagácie slovenského CR doma i v zahraničí má prispieť k vytvoreniu priaznivého obrazu o Slovensku ako krajine CR s bohatým kultúrnym a historickým dedičstvom s množstvom prírodných krás.

Posledných 5 mil. eur (tretina!) boli použité na financovanie výdavkov spojených s informovaním verejnosti o OP KaHR a na refundáciu mzdových výdavkov (hrubé mzdy, odmeny a odvody zamestnávateľa) zamestnancov podieľajúcich sa na riadení, implementácii, monitorovaní, kontrole a audite OP KaHR.
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards