Celoživotné poradenstvo

Podľa všetkého vznikne na Slovensku Národné
fórum pre celoživotné poradenstvo
, ktoré „...bude pôsobiť ako poradný orgán pôsobiaci pri ministerstve školstva
pre všetky zainteresované ústredné orgány štátnej správy, ktorý bude koordinovať
a usmerňovať pôsobenie a rozvoj poradenstva v Slovenskej republike vo
všetkých jeho úrovniach a oblastiach.“

Celoživotné poradenstvo

Fórum má tvoriť národná skupina expertov – tvorcov koncepcií.

Ak ste sa nazdávali, že obdobie podobnej rétoriky,
centrálneho plánovania a ústredných orgánov skončilo rokom 1989, vitajte
v reálnom svete. Táto inštitúcia má byť jedným z prostriedkov na
zabezpečenie flexiistoty (nie istoty pracovného
miesta, ale istoty zamestnania, predsa len eurospeak vykazuje istý druh vývoja).
Ako sa uvádza vo vládnom materiáli, okrem našich národných potrieb zriadenie
národného fóra od nás vyžaduje Európska komisia a Európske
stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania.

Na celej veci je opäť najsmutnejšia nedôvera v trhové
mechanizmy. Opäť si raz vzdelávanie mocnejšie uzurpuje štát (rozumej vláda),
čím ukrajuje priestor hľadaniu inovatívnych riešení a investícií do
systému vzdelávania zo strany súkromného sektora.

Z materiálu sa ani nedozvieme, kto sú cieľové skupiny
(podľa všetkého všetci: „...dostupnosť kvalitných služieb pre deti, mládež
i dospelých, zapojených do systému formálneho vzdelávania i mimo
neho, nezamestnaných i zamestnaných, pre rôzne typy skupín znevýhodnených
na trhu práce, ale súčasne i pre širokú verejnosť“
). Sú to
zamestnanci s priemernou mzdou? Takí si môžu na prípadné rekvalifikácie
odkladať, veď ide o ich budúcnosť. O nadpriemerne zarábajúcich ani
nehovoriac. Sú to nízkopríjmové skupiny? V takom prípade sa nazdávame, že efektívnejším
prostriedkom k dosiahnutiu cieľa vysokej zamestnateľnosti než štátom
organizované celoživotné vzdelávanie je zlepšovanie podnikateľského prostredia tak,
aby nebolo vytváranie pracovných miest také drahé ako doteraz.

Štát tak robí ďalší malý krôčik k preberaniu zodpovednosti občanov
za svoj život, čím obmedzuje ich motivácie aktívne sa starať o svoju
budúcnosť.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards