Dievčatá nechcú študovať vedu a_technológie. Slovensko prichádza o_talenty (LENPREZDRAVIE.SK)

Portál LENPREZDRAVIE.Sk publikoval 24.4.2017 článok o malom záujme dievčat o štúdium IT s komentárom Róberta Chovanculiaka

 Po?dovŕšení 12 rokov prudko klesá záujem dievčat v základných školách o štúdium matematiky, fyziky, chémie, prírodovedy či informatiky. Vyplýva to z?výsledkov rozsiahleho európskeho prieskumu spoločnosti Microsoft v?11 krajinách. Unikátny prieskum medzi 11?500 školáčkami vo veku od jedenásť do osemnásť rokov zisťoval, prečo sa dievčatá venujú štúdiu vedy a technológií oveľa menej než chlapci.

Fakt, že záujem o vedu a technológie u tínedžeriek klesá, bol známy už predtým. Kedy sa však presne začína vytrácať? " Slovenské dievčatá sa o tzv. STEM predmety začínajú zaujímať až v?12 rokoch, čo je o rok neskôr, než je európsky priemer. Viac alarmujúci je fakt, že v?období, keď sa rozhoduje o výbere strednej školy, medzi trinástym a šestnástym rokom, sa ich záujem prepadne hlboko pod európsky priemer, " uviedla Lenka Čábelová, manažérka komunikácie spoločnosti Microsoft.

Graf 1. Opýtali sme sa dievčat (11 – 18) a mladých žien (19 – 30): Ohodnoťte v rozmedzí od 1 do 5 (max.): za ako zaujímavé považujete STEM predmety a v akom veku ste si to uvedomili?

V celoeurópskom porovnaní sa najskôr o vedu a technológie začínajú zaujímať dievčatá v Rusku (v desiatich rokoch). V Poľsku sa záujem začína v dvanástom roku života, ale výrazne stúpa v šestnástich rokoch a nikdy neklesne pod európsky priemer.

Záujem dievčat o STEM treba podchytiť skôr

Vláda, učitelia a rodičia majú na Slovensku aj v?Európe k?dobru priemerne štyri až päť rokov na to, aby dokázali zvrátiť klesajúci záujem dievčat o tieto dôležité predmety (medzi 12 a 16 rokmi). Hoci po dovŕšení 16. narodenín záujem o STEM predmety opäť rastie, nikdy sa už nevráti na pôvodnú hodnotu pred vekom 12 rokov. "Dievčatá nevidia dostatočne silné prepojenie týchto predmetov s ich každodenným životom, chýba im podpora rodičov a učiteľov a taktiež dostatočný počet vzorov na uplatnenie v budúcom živote," dodala Lenka Čábelová. Dôvodom straty záujmu môže byť aj prechod z prvého na druhý stupeň školy, zmena prostredia a učiteľov a proces dospievania.

Podľa docentky RNDr. Beáty Brestenskej, CSc., z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v?Bratislave pritom dievčatá v?STEM dosahujú rovnaké alebo lepšie výsledky než chlapci. V IT Fitness Teste 1, ktorý realizuje na Slovensku už šiesty rok, pravidelne víťazili dievčatá. "Napriek tomu mladé ženy z kariéry vo vede a technike rezignujú. Ženy vzdelané v prírodných a technických odboroch chýbajú nielen vo firmách, ale aj v neziskovom sektore a štátnych inštitúciách. Záujem dievčat je potrebné vzbudiť už skôr – na prvom stupni základných škôl a nie je to len úlohou učiteľov." O budúcnosti v odboroch STEM by mali podľa nej s dievčatami hovoriť aj rodičia, aby búrali stereotypy. Firmy a inštitúcie zase môžu prispieť k plastickejšej predstave dievčat o budúcom zamestnaní vo vede a technológiách.

Slovensko si nemôže dovoliť strácať ďalšie talenty

Podľa OECD iba jeden z?piatich absolventov odboru počítačových vied v?35 európskych krajináchje žena. Ide o obrovský nevyužitý potenciál a jeden z?hlavných problémov pre súčasný aj budúci trh práce: Európa môže podľa Európskej komisie v?roku 2020 čeliť nedostatku až 900-tisíc kvalifikovaných IT pracovníkov.

"Práca v budúcnosti je neodmysliteľne spojená s informačnými technológiami. Bude preto dôležité, aby dostatočná časť populácie mala vedomosti a expertízu, ktoré im umožnia pracovať v týchto moderných odvetviach. Ekonómia nás učí, aby sme najskôr zberali ovocie, ktoré je na dosah. V tomto prípade sú to mladé dievčatá, u ktorých je dnes relatívne nízky záujem o STEM štúdium a existuje tak značný potenciál na zlepšenie," uviedol Róbert Chovanculiak, analytik nezávislého Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz INESS.

" Aj keď ženy boli priekopníčkami počítačovej vedy – napríklad prvý počítačový algoritmus navrhla a?napísala pred 200 rokmi Ada Lovelaceová –, dnes táto oblasť viac oslovuje mužov. V?Microsofte dlhodobo podporujeme zapojenie žien do technológií, pretože je to dôležité pre ne, pre IT spoločnosť aj pre ekonomiku ako celok. Máme množstvo projektov, ktorých cieľom je ukázať dievčatám a?ženám, že pomocou technológií môžu zmeniť svet v?akomkoľvek odbore. Najdôležitejšie je začať búraním predsudkov a?stereotypov, ktoré v?tejto oblasti existujú," uviedla Biljana Weber, generálna riaditeľka spoločnosti Microsoft Česká republika a?Slovensko.

-------------------------------------------------

O prieskume:

Unikátny prieskum spoločnosti Microsoft: Prečo európske dievčatá neštudujú vedu? zahrnul jedenásť európskych krajín: Slovensko, Českú republiku, Fínsko, Francúzsko, Taliansko, Írsko, Nemecko, Holandsko, Poľsko, Rusko a Veľkú Britániu. Výsledkom je jedinečná štúdia, ktorá sa zatiaľ v?Európe v?takomto rozsahu nerealizovala. Microsoft sa spojil s?odborníkmi v?tejto oblasti, zrealizovali rešerš literatúry, zorganizovali skupinové diskusie s?54 dievčatami v?deviatich krajinách a kvantitatívny prieskum medzi 11?500 dievčatami v?11 krajinách. Na účely výskumu bol pojem STEM (Science, Technology, Engineering and Maths) definovaný (a vysvetlený účastníkom prieskumu) ako prírodné vedy (vrátane biológie a?medicíny), technológie, inžinierstva (vrátane dizajnu) a?matematika.

Katarína Šutárová
LENPREZDRAVIE.SK, 24.4.2017

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards