Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

V roku 2009 Konzervatívny inštitút analyzoval ceny log jednotlivých operačných programov na čerpanie európskych fondov. Výsledkom tejto analýzy bolo zistenie, že štát mohol na logách ušetriť až 260 225 EUR. Po ôsmich rokoch sme sa opäť pozreli na danú problematiku. Tentokrát nie z pohľadu konkrétnych cien a verejných obstarávaní, ale z pohľadu ich celkovej zmysluplnosti.

Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

Logisti sú škriatkovia, ktorí lobujú (vlastne logujú) v hlavách úradníkov za to, aby si objednávali nové a nové logá. Teda aj v novom referenčnom rámci 2014-2020 pribudlo na Slovensku sedem nových operačných programov a šesť nových log. Konkrétne pre OP Ľudské zdroje, OP Kvalita životného prostredia, Integrovaný regionálny operačný program, OP Efektívna verejná správa, OP Rozvoja vidieka, OP Rybné hospodárstvo. Iba nový operačný program Integrovaná infraštruktúra nedostal žiadne logo. Rozptyl ich cien bol od 800 EUR do takmer 3000 EUR. Keď to porovnávame s rozptylom cien v roku 2009 (2241 EUR – 83 642 EUR) vidíme značný rozdiel. Môžeme konštatovať, že ministerstvá sa z kauzy v roku 2009 poučili a vniesli viac transparentnosti do tejto oblasti. Sympatickým spôsobom toto verejné obstarávanie vykonalo Ministerstvo životného prostredia, ktoré nové logo obstaralo na základe súťaže pre študentov stredných a vysokých umeleckých škôl „Neváhaj a buď Eko-akčný!“

Je však otázne, či tieto prostriedky na obstarávanie log nemohli byť použité zmysluplnejšie. Základné funkcie loga sú propagácia danej organizácie, budovanie corporate identity a podpora komunikácie s verejnosťou. Sú logá pre európske operačné programy potrebné? Ľudia, ktorí s týmito programami prichádzajú priamo do styku sú primárne z verejného sektora, z rôznych firiem a z neziskových organizácií. Sekundárne do styku s týmito programami prichádza aj široká verejnosť, ktorá ich vníma prostredníctvom rôznych propagačných materiálov, respektíve sú uvedené na projektoch financovaných z týchto programov.

Keď sa pozrieme k našim susedom do Česka, tak vidíme, že na ich operačné programy používajú harmonizované logo s európskou vlajkou, názvom fondu a názvom programu. Podľa nášho názoru ide o lacnejšie a efektívnejšie riešenie. V prvom rade nie je potrebné obstarávanie množstva log a dizajn manuálov a v druhom rade harmonizované logo v očiach verejnosti funguje lepšie na základe jednotnej asociácie európska vlajka – fond – projekt. Veľké množstvo log túto jednoduchosť stráca a to môže byť kontraproduktívne. Vzájomnú vizuálnu diferenciáciu jednotlivých operačných programov nepovažujeme za potrebnú, keďže v podstate spravujú častokrát prostriedky z rovnakých fondov. Je tiež potrebné povedať, že nové logá neznamenajú len náklady na dodanie loga ale aj na tlač nových papierov obalov a ostatných predmetov. Zavedenie univerzálneho loga znamená, že tento problém zmizne, prebytky týchto predmetov z jedného programového obdobia bez problémov prechádzajú do nového. Taktiež k cene loga treba vždy narátať cenu pracovnej sily, ktorá musí zorganizovať obstarávanie a všetky procesy okolo, čo je v konečnom dôsledkom iste drahšie ako aktuálna cena log. Zmena loga je presne ten prípad činnosti, ktorý daňovému poplatníkovi nič neprináša, ale vytvára ilúziu potreby úradníckej sily. Inak povedané, hodnota za peniaze je záporná.

Aj keď sa verejné obstarávania log operačných programov viditeľne zlepšili, ich celkový zmysel je rozporuplný. Ak by bol použitý rovnaký, harmonizovaný model ako v Českej republike, teda spôsob ktorý využil aj slovenský OP Integrovaná doprava, mohlo dôjsť k úspore finančných prostriedkov a celkovo k vyššej efektívnosti vo využívaní log.

Logá pre OP Kvalita životného prostredia (zo študentskej súťaže), pôvodné logo OP Životné prostredie a homogenizované logo OP Životní prostredí z Česka:

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards