20 otázok o nových cenách energií (HN)

 Martin Vlachynský 30.3.2017 odpovedal na otázky Hospodárskych novín o cenových reguláciách elektrickej energie

20 otázok o nových cenách energií (HN)

 Elektrina bude tento rok lacnejšia ako vlani. Je to výsledok "reparátu" regulačného úradu. Keby štát do cien nevmontoval podporu ťažby uhlia, boli by však ešte nižšie. Tu sú odpovede expertov na aktuálne otázky.

Radí Mária Sadloňová, advokátka, advokátska kancelária Dvořák Hager & Partners

1. Dve vyhlášky

Ako sa pozeráte na rady politikov spotrebiteľom, aby faktúry s vyššími zálohovými platbami neuhradili?

V januári a februári boli vydané dve vyhlášky a dve cenové rozhodnutia, ktoré upravujú rozdielne ceny za dodávku elektriny. Uvedené vyhlášky a cenové rozhodnutia sú záväzné a podľa nich majú dodávatelia elektriny fakturovať ceny. Existujú však ich rôzne výklady. Regulačný úrad zastáva názor, že platia ceny podľa novšej vyhlášky a cenového rozhodnutia. Viacerí odborníci upozorňujú, že aplikácia nižších cien je retroaktívna, a teda protiústavná.

2. Písomné stanovisko

Čo odporúčate odberateľom elektriny, ak faktúru doteraz neuhradili?

Z dôvodu neprehľadnosti situácie im odporúčame obrátiť sa písomne na dodávateľa elektriny s otázkou, ako majú postupovať. Ak bude trvať na zaplatení pôvodnej (vyššej) ceny, odporúčame vyfakturované ceny zaplatiť. Ak budú mať záujem o vrátenie preplatku, môžu sa ho následne domáhať súdnou cestou.

3. Nezaplatenie faktúr

Ak by odberatelia elektriny trvali na tom, že faktúry s vyššími cenami nemajú právny základ a tieto faktúry by nezaplatili, čo sa stane?

Hrozí im odpojenie od elektriny, vymáhanie nezaplatenej ceny prostredníctvom súdu, napríklad platobných rozkazov. Ale aj úroky z omeškania, prípadne iné sankcie, ktoré môžu vyplývať zo zmluvy uzatvorenej s dodávateľom, napríklad zmluvné pokuty. V prípade neúspechu v spore by museli odberatelia zaplatiť aj trovy súdneho konania.

4. Riešenie sporov

Dá sa situácia okolo faktúr za energie riešiť aj mimosúdne?

Odberatelia môžu využiť zmierovacie konanie podľa zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Odberateľ sa môže obrátiť na dodávateľa elektriny ako predávajúceho. Ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že porušil jeho práva, podá žiadosť o nápravu. Návrh na alternatívne riešenie sporov sa podáva na regulačný úrad v prípade, ak predávajúci jeho žiadosť zamietol alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa odoslania.

Radí Marek Benedik, advokát, advokátska kancelária Havlát & Partners

5. Faktúry a predpisy

Niektorým spotrebiteľom stúpli platby za elektrinu v porovnaní s minulým rokom aj niekoľkonásobne. Čo ak nie sú s predpísanou zálohou spokojní?

Ak je faktúra vystavená v súlade s právnymi predpismi, treba ju zaplatiť. Inak sa odberateľ vystavuje riziku, že ak nebude stornovaná, bude za omeškanie s plnením peňažného záväzku musieť platiť úroky. Ak stornovaná bude, peniaze sa mu vrátia. Faktúru, ktorá nebola vystavená v súlade s právnymi predpismi, je možné reklamovať.

6. Výzva neplatiť

Čo hovoríte na odporúčania vlády faktúry s vyššími zálohovými platbami neuhradiť? Ako sa odberatelia môžu brániť?

Som presvedčený, že ak by sa premiér na chvíľu zamyslel ako právnik, tak toto nepovie. Hovoril niečo, čo je v právnom štáte neprípustné. V podstate vyzval na neplnenie zmluvných záväzkov. Reči premiéra nespôsobujú, že dlžník nie je povinný dlh splniť. Na neplatenie daní by určite nevyzval. Opakujem, že ak riadne vystavená faktúra nebola zaplatená, je možné ju vymáhať. Distribučná spoločnosť môže podať aj návrh na vydanie platobného rozkazu.

Informuje Martin Vlachynský, analytik INESS

7. Dotovanie cenami

V publikácii Elektrická daň ste analyzovali zásahy štátu a ich dosah na ceny elektrickej energie, ktoré sú na Slovensku pomerne vysoké. Aké to má dôsledky?

Do koncových cien elektriny pre domácnosti či firmy vstupuje veľa faktorov. Dodaná elektrina nie je homogénny produkt, ako napríklad liter ropy či benzínu. Takže jej ceny sa so zahraničím porovnávajú pomerne ťažko. Faktom však je, že u nás patria ceny pre firemných odberateľov k trom najvyšším v strednej a vo východnej Európe, napríklad prenosové poplatky. Pre firmy na Slovensku to predstavuje konkurenčnú nevýhodu, lebo v niektorých tvorí cena elektriny 30 až 40 percent nákladov. Prečo je to tak? Dôvodov je niekoľko. Vlády na Slovensku už dlhodobejšie premietajú do cien elektriny pre firmy a domácnosti aj náklady na svoje politiky vrátane sociálnej oblasti. Výdavky a náklady na financovanie sociálnej a "zelenej" politiky sa skrývajú napríklad v tarife za prevádzkovanie systému.

8. Koncová cena

Prečo si bežný odberateľ energie nevie, alebo len veľmi ťažko dokáže vypočítať koncovú cenu, ktorú zaplatí za elektrinu a plyn?

Nie vždy je možné cenu vyjadriť jedným číslom, ako pri nákupe topánok či litra nafty. Už len preto nie, že pri konečnej cene elektriny figuruje variabilná, ako aj fixná zložka. Zároveň zákazníkom uľahčujú život rôzne pomôcky či porovnávacie kalkulačky. Priestor na sprehľadnenie však určite existuje. Nastáva tu však starý problém, že trh je preregulovaný, skostnatený a dodávatelia majú ruky zviazané ohľadne cenotvorby a informovania zákazníkov. Na Slovensku nie je možné ponúknuť plávajúce tarify, paušály či kreditný systém, ako poskytujú napríklad mobilní operátori. Musíme preto dúfať, že postupne sa bude aj tento trh liberalizovať.

Radí Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

9. Namiesto kubíka kWh

Prečo sa dodávky plynu pri fakturácii počítajú v kilowatthodinách a nie v kubických metroch?

Hlavným dôvodom účtovania plynu koncovým odberateľom v kWh je objektívnejšie posúdenie spotreby plynu. Keďže zemný plyn sa zväčša využíva na energetické účely, meranie alebo určovanie množstva plynu v energetických jednotkách (v kWh) je účelnejšie, porovnateľnejšie a presnejšie vo vzťahu voči koncovým odberateľom, pričom odberateľ platí za skutočne dodané množstvo energie v plyne. Na liberalizovanom trhu môže zemný plyn pochádzať z rôznych zdrojov, a tak sa môže odlišovať i jeho kvalita. Zjednodušene povedané – nie je kubík ako kubík. Podstatné pre spotrebiteľa je, koľko energie z neho získa. Orientačný prepočet jedného kubíka plynu je 10,60 kilowatthodiny.

10. Zmena dodávateľa

Aké sú lehoty na zmenu dodávateľa plynu a platí sa za to?

Postup pri zmene dodávateľa plynu a lehoty stanovuje vyhláška úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa určujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a s plynom. Zmena dodávateľa plynu je bezplatná. Má na to právo každý odberateľ plynu. Podmienkou zmeny je ukončenie zmluvy s doterajším dodávateľom plynu v súlade s podmienkami výpovednej lehoty pôvodného dodávateľa. Podrobnosti zmeny dodávateľa plynu sú uvedené v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.

11. Poplatky za pripojenie

Aký je poplatok za pripojenie odberného miesta v domácnosti do distribučnej siete?

Ak sa rozhodnete plynofikovať domácnosť, najlepšie je vopred sa informovať u prevádzkovateľa distribučnej siete, do ktorej bude vaše odberné miesto pripojené. Treba mu predložiť žiadosť o pripojenie odberného plynového zariadenia, na základe ktorej sa uzatvorí zmluva o pripojení. Žiadateľ o pripojenie uhradí poplatok za pripojenie v zmysle cenového rozhodnutia vydaného regulačným úradom. Poplatok za pripojenie domácnosti (rodinného domu) je 131,38 eura s DPH. Neobsahuje náklady spojené s geodetickým zameraním, revíznou správou a dokumentáciou plynového zariadenia.

12. Pripojenie na sieť

Čo si treba vybudovať pri pripojení rodinného domu na plynovú sieť?

Žiadateľ o pripojenie zabezpečí projektovú dokumentáciu na plynovú prípojku vrátane umiestnenia hlavného uzáveru plynu, regulátora tlaku plynu, merania a vybudovania prípojky. Prevádzkovateľ distribučnej siete po splnení všetkých technických a obchodných podmienok uvedených v zmluve o pripojení k distribučnej sieti zabezpečí montáž meradla. Žiadateľ o pripojenie si vyberie projektanta alebo konkrétnu dodávateľskú firmu, ktorá mu vypracuje projektovú dokumentáciu na odberné plynové zariadenie. Podľa projektovej dokumentácie si žiadateľ o pripojenie vybuduje odberné plynové zariadenie. Samotné pripojenie urobí prevádzkovateľ distribučnej siete v revízii odberného plynového zariadenia.

13. Rozpočítanie platby

Keď správca domu nedodržal spôsob rozpočítania úhrad za služby spojené s užívaním bytu, kto je oprávnený tieto veci prešetriť ?

Ak správca nedodržal spôsob rozpočítania, ktorý ste si s ním dohodli v zmluve o výkone správy, môžete sa v zmysle zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa obrátiť na príslušný krajský inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie. Treba mu predložiť kópiu vyúčtovania.

Radí Anton Špaček, konateľ portálu Výhodná energia

14. Chaos na trhu

Ako sa vyvíjali ceny energií koncom minulého a začiatkom tohto roka?

Chaos s cenami energií sa týkal všetkých firiem, ktoré dodávajú elektrinu alebo plyn takzvaným zraniteľným odberateľom, teda domácnostiam a malým podnikom. Cena energií na energetických burzách v novembri 2016 bola iná než vo februári 2017. Taktiež ceny dodávky elektriny v cenových rozhodnutiach Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z februára 2017 sú iné než ceny elektriny v cenových rozhodnutiach z novembra 2016.

15. Zmeny taríf

Menila sa aj cena plynu? Aké zmeny mohli pocítiť koncoví zákazníci v praxi?

Koncoví odberatelia zemného plynu sú rozdelení do vyššieho počtu tarifných skupín než vlani. Domácnosti mali tarify D1 až D4, dnes D1 až D8. Firmy kategórie maloodber mali tarify M1 až M4, v súčasnosti M1 až M8. Spolu pre stredný odber a veľkoodber je v plyne počet tarifných skupín až 26. Pri plyne rovnako ako pri elektrine sa snažia distribútori preniesť fixné náklady v maximálnej možnej miere do fixných platieb koncových odberateľov elektriny a plynu.

16. Extra zľavy

Ponúkli dodávatelia energií ľuďom nejaké extra zľavy, aby kompenzovali vyššie ceny elektriny či plynu?

Dodávatelia sú súkromnými právnickými osobami. Zákon im neukladá poskytovať odberateľom zľavy z koncovej ceny elektriny alebo plynu.

17. Vyúčtovanie za byt

Môže ľudí prekvapiť vyúčtovanie za byt pokiaľ ide o ceny energií?

Vo vyúčtovaní združenej dodávky elektriny alebo plynu za minulý rok neočakávame prekvapenia. Rok 2016 bol teplotne bežný. Iná bola situácia v januári 2017, kde sa teplota vzduchu držala veľmi nízko. To sa prejavilo na výraznom náraste spotreby elektriny a plynu. Ak má odberateľ meranie typu C (takmer všetky domácnosti a malé firmy), odpočet meradla robí distribútor raz za rok fyzickým odpočtom ku koncu fakturačného obdobia. Vzhľadom na teplotné extrémy v januári 2017 sa môže stať, že na faktúre sa objaví nesprávny stav meradla, ak sa odpočet robil len odhadom.

18. Právna istota

Ako na tom budeme s cenami energií v ďalších mesiacoch?

Udalosti zo začiatku roka 2017 signalizujú, že na Slovensku neexistuje právna istota v oblasti regulácie cien elektriny a plynu. Neoplatí sa podnikať v oblasti dodávky elektriny alebo plynu. V najbližších mesiacoch neočakávame príchod ďalších dodávateľov na Slovensko, ktorí by zvýšili konkurenciu a tým aj tlak na znižovanie cien energií pre koncových odberateľov. V cenách pre zraniteľných odberateľov očakávame stagnáciu, zaspatý trh, kde si domácnosti a malé firmy príliš nenavyberajú.

Radí Andrej Lednár, konateľ, Prvá energetická

19. Úspory na energiách

Na čom by mohla v praxi najviac ušetriť bežná domácnosť a firmy?

Práve pri zľavách a výhodách môže odberateľ v konečnom dôsledku zaplatiť najviac. Niektorí dodávatelia dávajú do základných cenníkov nižšie ceny a nepotrebujú ponúkať dodatočné zľavy. Najdôležitejšie je sledovať rozdiel medzi dĺžkou viazanosti a dĺžkou plnenia benefitu. Zľava na 12 mesiacov pri 24-mesačnej viazanosti nám môže ďalší rok ceny predražiť. Percento zľavy nie je z celej faktúry, ale len z ceny elektriny. Taktiež ponuky na výhodné služby, ktoré vo väčšine prípadov spotrebiteľ nevyužije, sú spoplatnené.

20. Rozdiely medzi dodávateľmi

V čom sú najväčšie rozdiely medzi jednotlivými dodávateľmi energií?

Ak sa na energetické spoločnosti pozrieme z pohľadu odberateľa, určite zaváži aj imidž firmy či osobné preferencie. V konečnom dôsledku sú to však práve ceny, zľavy, výhody a služby, ktoré ich odlišujú. Energia je vždy rovnaká a zatiaľ nemáme možnosť výberu dodávateľa, ako napríklad v Nemecku, na základe podielu "zelenej elektriny" z obnoviteľných zdrojov.

Zuzana Kullová, Vladimír Turanský
Hn, 30.3.2017

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards