Nová vláda nasľubovala hory-doly: Čo ale môžu ministri reálne splniť?! (Nový čas)

 Nový čas zverejnil 17.3.2016 program novej vlády v jednotlivých oblastiach s komentárom Radovana Ďuranu

Nová vláda nasľubovala hory-doly: Čo ale môžu ministri reálne splniť?! (Nový čas)

 A je to na svete! Rýchlo sa rodiaca koalícia Smeru, SNS, Mostu a Siete už má nielen víziu ako by malo vyzerať jej vládnutie nasledujúce štyri roky, ale podelené sú aj jednotlivé fleky na ministerstvách.
Konkrétne mená ale zatiaľ taja. Najlepšie však obstál Smer, ktorý dostane 7 ministrov a podpredsedu pre investície. SNS zhrabla 3 rezorty a post predsedu NR SR, Most bude na čele 2 ministerstiev a Sieť obišla len s jedným flekom vo vláde. Lídri strán však predstavili programové priority, ktoré sú podľa nich prienikom názorov a hodnôt jednotlivých politických subjektov. Odborníci, ktorí program pre Nový Čas hodnotili sa však zhodujú v tom, že materiál má ešte veľa nedostakov.

Školstvo, šport a kultúra
Účasť zástupcov pracovníkov školstva pri tvorbe Programového vyhlásenia vlády SR
Schválenie dlhodobej koncepcie obsahu výchovy a vzdelávania
Výrazné zvýšenie verejnej investície do školstva spojené so zásadnými vnútornými zmenami systému školstva
Hľadanie nových zdrojov financovania športu a kultúry prostredníctvom aktivovania súkromných zdrojov
Zvýšenie podpory pre obnovu národných kultúrnych pamiatok
Posilnenie občianskej výchovy a boj proti extrémizmu a totalitným režimom
Ďalšie skvalitnenie systému duálneho vzdelávania
Názor odborníka: Branislav Kočan, Iniciatíva Slovenských učiteľov

- Sú to veľmi hrubé, rámcové body. My máme tri očakávania: dúfame, že nás pri tvorbe toho programového vyhlásenia nielen prizvú, ale aj vypočujú a zoberú do úvahy náš názor, teda všetkych profesijných organizácii, za druhé očakávame, že programové vyhlásenie vlády bude mať záväznejší charakter a bude obsahovať presné údaje, čísla a nejaký časový plán a bude záväznejší ako tomu bolo v minulom období, kde sa to programové vyhlásenie neplnilo a za tretie očakávame, že bude veľmi záležať od osoby, ktorá príde na ministerstvo školstva. Dúfame, že to bude erudovaná osobnosť zo školského prostredia.

Zdravotníctvo
Zastúpenie opozície v kontrolných orgánoch VšZP a v Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Viditeľný posun v kvalite poskytovania zdravotníckej starostlivosti a pri transparentnom nakladaní s verejnými zdrojmi
Obmedzenie zisku súkromných zdravotných poisťovní
Zavedenie systému DRG v plnom rozsahu
Plná aplikácia systému eHealth
Skrátenie čakacích lehôt na zdravotné a ošetrovateľské výkony
Zavedenie prehľadných pravidiel pri platbách pacientov
Názor odborníka: Tomáš Szalay, HPI

- Zastúpenie opozície v kontrolných orgánoch VšZP a v Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou má marketingový sexepíl, ale to zároveň znamená pripustenie toho, že VšZP a Úrad sú politické orgány. Tam by snáď mali byť odborníci. Politizácia problémov zdravotníctvu veľmi škodí. Obmedzenie zisku súkromných zdravotných poisťovní je zrealizovateľné v kombinácii so skrátením čakacích dôb na výkon zdravotnej starostlivosti. Pacienti zaradení na čakacích zoznamoch predstavujú budúce náklady - na to si poisťovňa musí odložiť peniaze a to sa dá zarátať ako výdavok. Podľa platnej legislatívy si musia tvoriť technickú rezervu, čo je nákladová položka a týmto spôsobom sa reguluje, respektíve znižuje zisk. Chýba mi tam riešenie problémov so zadlženými nemocnicami, problémom bude taktiež rozpočet VšZP. Plná aplikácia systému e-Healt mala byť hotová už v roku 2010.

Polícia a súdy
Inštitucionálne posilnenie nezávislosti kontroly činnosti ozbrojených zborov
Posilnenie parlamentnej kontroly menovania prezidenta PZ SR a obmedzenie možnosti jeho odvolania na zákonom ustanovené dôvody
Zvýšenie verejnej kontroly justície od výberu cez hodnotenie až po disciplinárne konanie sudcov, posilnenie občianskeho prvku v Súdnej rade SR
Zvýšenie osobnej zodpovednosti za rozhodovanie sudcov
Zavedenie zásadných opatrení na zvýšenie efektívnosti súdov s cieľom zrýchlenia súdneho konania
Úsilie presadiť ústavný zákon o tvorbe Ústavného súdu SR
Pripraviť nový zákon o spravodajských službách a ich kontrole
Názor odborníka: Milan Šagát, organizácia Via Iuris

- Podľa dostupných informácií by 4 zo 6 oblastí, ktoré sme ako iniciatíva Štrngám za zmenu presadzovali, mali byť súčasťou programových priorít vlády. Na jednej strane to vnímame ako náš úspech, na druhej strane medzi nimi chýba jedna z najdôležitejších: prokuratúra. Bez zmeny prokuratúry Slovensko nebude právnym štátom a je veľké riziko, že politicky citlivé kauzy sa nebudú dôsledne vyšetrovať a vinníci nebudú potrestaní.

Regionálne rozdiely
Rozšírenie pôsobnosti zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov na ďalšie okresy
Nárokovateľnosť daňových úľav pre malé a stredné podniky s cieľom vytvoriť nové pracovné miesta s dôrazom na najmenej rozvinuté okresy
Osobitné stimuly pre rozvoj slovenského kúpeľníctva
Rozvoj dopravnej infraštruktúry - osobitne rýchlostných ciest R2, R3, R4, R7
Prehodnotenie zrušenia vlakov Intercity, príprava podmienok pre zriadenie národného leteckého a vodného dopravcu

Názor odborníka: Radovan Ďurana, ekonóm INESS

- Pri obnove IC vlakov je dôležité, či si na seba dokážu zarobiť, alebo nie. Ak nie, nemá zmysel ich dotovať. A národný vodný dopravca je podľa mňa najväčšia perla zo zoznamu priorít, tomu vôbec nerozumiem.

Národnoštátne ekonomické záujmy
Nové znenie zákona o strategických podnikoch a zákaz privatizácie strategického majetku štátu
Zvýšenie potravinovej bezpečnosti SR a podielu slovenských výrobkov z domácich surovín na spotrebiteľskom trhu
Podporiť obnovu domáceho výrobného a spracovateľského potravinárskeho segmentu

Názor odborníka: Radovan Ďurana, INESS

- Formulácie v týchto prioritách sú neurčité. Nevieme, či chce štát naspäť Slovenské elektrárne alebo to, že nechce doprivatizovať distribučné spoločnosti. Potravinová sebestačnosť závisí od formy realizácie.

Dane, odvody a verejné financie
Zníženie dane z príjmov právnických osôb na 21 percent a každoročné prehodnocovanie ďalšieho znižovania
Dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu do roku 2020 a dodržiavanie rozpočtovej disciplíny
Zrušenie daňových licencií k 1.1. 2018
Zvyšovanie limitov na uplatňovanie paušálnych výdavkov pre živnostníkov
Pokračovanie v uplatňovaní osobitných odvodov a daní v regulovaných odvetiach, možnosť ich rozšírenia na ďalšie odvetvia
Prehodnotenie daňovej a účtovnej legislatívy s cieľom podpory investícií
Znižovanie administratívnej záťaže pri podnikaní (napr. zrušenie povinnej zdravotnej služby)

Názor odborníka: Radovan Ďurana, INESS

- Pri daňových licenciách je absolútne nepochopiteľné, prečo sa to má udiať až v roku 2018, pretože práve daňové licencie sú absolútne demotivačný nástroj. Chýba mi tu zvýšenie účinnosti výberu DPH, pretože stále voľakde lieta miliarda eur.

Sociálne veci a práca
Podpora hospodárskeho rastu a vytvorenie ďalších 100-tisíc pracovných miest a znížiť nezamestnanosť pod 10 %
Dôsledné uplatňovanie sociálneho dialógu
Primerané zvyšovanie minimálnej mzdy, uplatňovanie pravidiel kolektívneho vyjednávania pri mzdových požiadavkách
Adresné sociálne opatrenia
Úprava valorizácie dôchodkov pri zachovaní dlhodobej udržateľnosti verejných financií
Zvýšenie vianočných príspevkov pre dôchodcov s dôrazom na starodôchodcov
Flexibilita pri poberaní príspevkov pri rodičovskej starostlivosti
Možnosť programového výberu v druhom dôchodkovom pilieri
Sprísnenie podmienok pri poskytovaní sociálnych dávok pre osoby odmietajúce pracovať
Podpora práce v sociálne zaostalých komunitách
Zavedenie účinného inštitútu osobného bankrotu, boj s úžerou
Dôsledné využívanie regulačného rámca na stabilitu cien energií

Názor odborníka: Radovan Ďurana, INESS

- Program je vo všeobecnosti napísaný opatrne a neutrálne, ale necháva priestor na zlepšovanie. Vytvorenie 100 tisíc pracovných miest je reálne, no je to komplikované, pretože ďalší rast zamestnanosti u nás znamená, že zamestnáme nekvalifikovaných a dlhodobo nezamestnaných ľudí. Ak nebudeme mať flexibilnejší zákonník práce, bude to veľký problém, ktorý môže spôsobiť aj ďalšie zvyšovanie minimálnej mzdy.

Protikorupčný program
Prijatie účinného protischránkového zákona vzťahujúceho sa na všetky verejné zdroje
Začlenenie iniciatívy „Rule of Law“ (vláda zákona)
Dôsledné uplatňovanie princípov otvoreného vládnutia
Úsilie presadiť ústavný zákon o preukazovaní zákona o pôvode majetku s cieľom jeho reálnej účinnosti
Vytvorenie podmienok na zavedenie osobnej hmotnej zodpovednosti osôb nakladajúcich s verejnými zdrojmi
Zákonná úprava zákazu poskytovania a prijímania neetických výhod
Zdokonalenie a rozšírenie systému povinného zverejňovania zmlúv
Zavedenie protikorupčnej doložky pri návrhoch zákonov
Posilnenie ochrany verejného záujmu v záväzkovo-právnych vzťahoch
Profesionalizácia štátnej správy a vymedzenie politických nominácii
Názor odborníka: Gabriel Šípoš, Transparency International

- Novou koalíciou navrhnuté protikorupčné opatrenia vyzerajú vcelku dobre na papieri, ale pozor - ani schválenie ich väčšiny novým parlamentom nemusí korupciu znížiť čo len o centimeter. To záleží, ako sa pravidlá budú uplatňovať v praxi. Už dnes by za súčasných zákonov mohli byť schránkové firmy na ústupe, keby mali daňováci či polícia voľné ruky ísť im po krku.

Zahraničná a európska politika
Jednoznačná kontinuita proeurópskej a proatlantickej orientácie SR na základe širokej politickej zhody a posilňovanie postavenia národných parlamentov v zmysle dohody medzi EÚ a Veľkou Britániou
Dôstojný a úspešný priebeh predsedníctva SR v Európskej únii v druhej polovici roku 2016
Aktualizácia bezpečnostnej a obrannej stratégie SR
Posilnenie starostlivosti štátu o zahraničných Slovákov
Názor odborníka: Jaroslav Naď, bezpečnostný analytik SSPI

- V období tesne pred predsedníctvom v Rade EÚ je proatlantické a proeurópske smerovanie absolútnou prioritou a verím tomu, že ministerstvo obrany dokáže naplniť túto deklaráciu.

Národnostné menšiny
Prijatie zákona o vytvorení fondu pre financovanie menšinových kultúr (verejnoprávny fond)
Zosúladenie praxe s platným zákonom o používaní jazykov národnostných menšín
Zmena metodiky výučby slovenčiny na menšinových školách v záujme jeho lepšieho ovládania
Vyňatie všetkých malotriednych škôl z povinných kvót na jazykovo zmiešanom území
Názor odborníka: Ján Baránek, politológ

- Vidím kompromis medzi tým čo chcel Most aj SNS. Ako rozumná mi príde zmena výučby Slov. jazyka. Sú to zmeny v záujme samotnej menšiny. Nemyslím si, že tu ide o sporné otázky.

Životné prostredie
Sprehľadnenie pravidiel pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie
Pokračovať v opatreniach na zabezpečenie splnenia záväzkov v oblasti klimatických zmien v súlade s Parížskou zmluvou
Ďalšia podpora protipovodňových opatrení
Názor odborníka: Ján Baránek, politológ

- Dve dávajú význam. Ako problematické vidím pokračovanie opatrení na základe Parížskeho dohovoru, ktorý nie je záväzný. Pri živ. prostredí sa ťažko dajú naformulovať nejaké konkrétne vyhlásenia, skôr už by muselo ísť o jednotlivé projekty.

Mínusom je školstvo a životné prostredie
Politológ Chmelár:

Politického analytika Eduarda Chmelára najviac prekvapilo, že sa medzi jasné priority nedostalo školstvo. Myslí si, že vyjadrenia o tom, že vláda je pripravená bojovať so stavom v školstve sú len prázdne slovné balasty. „Nemá to žiaden prísľub finančného vyjadrenia. Napokon pri avízovanom znižovaní daní na to zrejme ani nebudú prostriedky. Celkom trestuhodne sa na chvoste ocitlo aj životné prostredie, čo v situácii keď klimatické zmeny považujú svetoví lídri za problém číslo jeden považujem za veľmi krátkozraké,“ domnieva sa odborník. Pri zdravotníctve je skeptický voči opatreniam, ktoré majú dávať kontrolu do rúk opozície. „V parlamente to vždy bolo tak, že keď chceli niečo zamiesť pod koberec, tak vymenovali vyšetrovaciu komisiu alebo nejaký kontrolný orgán, čiže tomu veľmi neverím. To sa musí preniesť do zákonov,“ dodáva Chmelár.

Nový čas, 17.3.2016

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards