Jedna Únia, jeden trh aj na webe (Obchod)

Martin Vlachynský komentoval zmeny po novom nariadení európskeho parlamentu pre magazín Obchod. 2.5.2018 

Jedna Únia, jeden trh aj na webe (Obchod)

Geobloking ako Posledná Padajúca bašta vnútorného trhu

Plénum európskeho parlamentu odhlasovalo šiesteho februára návrh nariadenia, ktoré by malo znamenať
koniec geografického blokovania v obchodnom online priestore. Čo to znamená pre obchodníkov?
obchodníci budú musieť zákazníkom z celej Európskej únie umožniť prístup k svojim tovarom a službám, a to
za rovnakých podmienok pre všetkých.
Martin Vlachynský, analytik INESS (Institute of Economic and Social Studies), v súvislosti s týmto krokom
pre Obchod povedal: „Vnímam to ako ďalšie osekanie zmluvnej slobody v Európe v záujme budovania
,európskeho štátu‘. Spoločnosti nevyužívajú geoblokláciu z nejakých zločinných pohnútok, ale aby čo najlepšie
napasovali ponuku k trhu.“ Nariadenie podľa Martina Vlachynského povedie k tomu, že firmy budú musieť upraviť
svoju ponuku a niektoré produkty budú mať zmenenú štruktúru, jednoznačne k nevýhode spotrebiteľov.
hľadanie rovnováhy.

Typickým dôvodom na geobloking, najmä z pohľadu malých obchodníkov, je to, že majú pri predaji digitálnych
služieb v EÚ účtovať DPH podľa krajiny zákazníka. To znamená 28 rôznych DPH režimov a veľké administratívne
náklady. „Ak je tak pre niekoho ustanovená ,nevýhoda‘, napríklad nemožnosť nakúpiť či horšie podmienky, tak to
musí byť na druhej strane pre iných zákazníkov výhoda – závisí to len od uhla pohľadu. Napríklad to, že študenti
majú lacnejšie vstupné do kina, je pre nich výhoda a pre ostatných divákov nevýhoda,“ dodáva Martin
Vlachynský.
Z tohto tvrdenia preto vyplýva všeobecný záväzok nájsť rovnováhu medzi diskrimináciou, resp.
ochranou príjemcov, a zmluvnou slobodou poskytovateľov. Dôvody geoblokingu tak môžeme vnímať ako
oprávnené aj ako neoprávnené. Medzi oprávnené patria rozdiely, ktoré sa týkajú okrem spomenutých aj nutnosti
prispôsobiť tovar alebo službu vnútroštátnym či miestnym požiadavkám, rozdiely v odlišnej regulácii niektorých
komodít, akými sú napr. alkohol a zbrane, rozdielne požiadavky na zodpovednosť predajcu a nemenej dôležité
jazykové požiadavky.
Neoprávnené rozdiely sú napr. hranice vnútri Únie, čiže územné obmedzenia z dôvodov zisku, keď sa podľa
dopytu a ponuky v danom štáte môže tovar alebo služby v jednom štáte ponúkať drahšie ako v inom,
jednostranné rozhodnutia účastníkov trhu, dohody medzi konkurentmi o rozdelení trhu alebo vertikálne dohody
týkajúce sa distribučných práv na určitom území.
Prekážky treba odstraňovať
Digitálny svet prechádza rôznymi štádiami vývoja a elektronizácia určitých transakcií má vďaka rozvoju
internetu neobmedzený priestor, kde geografi cká vzdialenosť nehrá rolu. V rôznych štátoch platili rôzne pravidlá,
ktoré boli prekážkou v rozvoji nakupovania, ale aj rozširovania cezhraničných podnikateľských aktivít. Digitálne
technológie tiež umožňovali v online priestore geografi ckú lokalizáciu kupujúcich a tí boli často presmerúvaní na
online priestor s rozdielnymi podmienkami.
Ministerstvo hospodárstva SR vo svojej správe uvádza: „V stratégii pre jednotný trh tovarov a služieb
Európska komisia (EK) z októbra 2015 informovala o pláne zverejniť v 1. polroku 2016 legislatívny návrh proti
neoprávnenému geoblokingu a na riešenie iných foriem geografi ckej diskriminácie.“ Tým reaguje aj na výzvu
Európskej rady z júna 2015, ktorá vyzýva: „… treba podniknúť kroky na odstránenie ostávajúcich prekážok
voľnému pohybu tovarov a služieb predávaných online a riešiť neoprávnenú diskrimináciu na základe
geografickej polohy.“
Návod na riešenie problémov

Odbor európskych záležitostí a vnútorného trhu Ministerstva hospodárstva SR zastúpený Richardom Paulem
pre Obchod uviedol: „V novembri 2017 dosiahli Európsky parlament a Rada Európskej únie dohodu o znení
návrhu nariadenia a 6. 2. 2018 Európsky parlament návrh formálne schválil. Rada Európskej únie ho formálne
schváli v krátkom čase (marec 2018), následne by nariadenie malo byť zverejnené v úradnom vestníku Európskej
únie (t. č. už publikované v úradnom vestníku bez závažných zmien, pozn. red.). Nariadenie nadobudne účinnosť
dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňovať sa začne deväť mesiacov
odo dňa uverejnenia, t. j. približne koncom roku 2018 alebo začiatkom roku 2019.“ Ako sa ďalej píše v tlačovej
správe, nariadenie vymedzuje tri konkrétne situácie, v ktorých obchodník nebude môcť diskriminovať zákazníka
podľa krajiny, v ktorej žije. Nariadenie tiež poskytuje návod, ako má obchodník riešiť problém s doručením tovaru
do krajiny zákazníka, zakazuje blokovanie predaja elektronických tovarov a služieb aj blokovanie predaja takých
služieb, ktoré obchodník poskytuje v inom členskom štáte, než je štát, v ktorom má zákazník zaregistrovaný
pobyt.
O dva roky budú hodnotiť
Nové pravidlá zákazníkom uľahčia internetový nákup mnohých tovarov a služieb, napríklad oblečenia,
elektroniky, internetových služieb, ale aj lístkov na koncert či do divadla. Nariadenie sa nevzťahuje na digitálny
obsah chránený autorským právom alebo licenciami, akými sú chránené napr. elektronické knihy, hudba,
počítačové hry a filmy. Toto vychádza z teritoriality a EK sa ním zaoberá samostatne v rámci reformy autorských
práv.
Europoslankyňa Anna Záborská pre Obchod uviedla: „Na internete sme všetci zákazníkmi z EÚ a obchodníci
to musia rešpektovať. Európska komisia je v závere predmetného nariadenia súčasne Parlamentom zaviazaná
povinnosťou o dva roky jeho uplatňovanie vyhodnotiť a zvážiť jeho rozšírenie aj na oblasť audiovizuálnej tvorby
alebo sektor dopravy.“
čo z toho vyplýva pre predajcov
Keďže nejde o smernicu, ale o nariadenie, ktoré je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch, nebude
sa toto v plnom znení prenášať do legislatívy. avšak členské štáty musia uviesť svoju legislatívu do súladu s
nariadením, ak to je potrebné. taktiež prevádzkovatelia webových stránok, predajcovia tovaru a poskytovatelia
služieb cez web musia svoje predajné podmienky zladiť s nariadením. týmto sa v praxi menia nariadenie (es) č.
2006/2004 a smernica 2009/22/es.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards