Akadémia klasickej ekonómie 2018 (Zones)

Portál Zones spomína Radovana Ďuranu ako prednášajúceho na Akadémií klasickej ekonómie. 12.1.2018 

Akadémia klasickej ekonómie 2018 (Zones)

AKE je ekonomický vzdelávací program Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI), ktorý ako jediný svojho druhu na Slovensku
pozostáva zo samostatných ročných cyklov raz mesačne na seba nadväzujúcich seminárov o ekonomickom myslení a jeho využití v praxi. KI
vytvára týmto programom tradíciu ročných cyklov pravidelných seminárov o ekonómii pre záujemcov o ekonomické poznatky nad rámec
štandardného vyučovacieho procesu na vysokých školách, na ktorých sa otvorene a intenzívne diskutuje o využití myšlienok ekonomických
teoretikov blízkych klasickému liberalizmu pre prax na Slovensku.

AKE sa skladá z navzájom prepojených seminárov o nadčasových témach
a zároveň aktuálnych myšlienkach liberálnych ekonómov (Adama Smitha, J. B. Saya, Frédérica Bastiata, Ludwiga Misesa, Friedricha Hayeka,
Miltona Friedmana, Jamesa Buchanana a ďalších), s uvádzaním ich fungovania v reálnom živote. Vzdelávací program AKE je tak zameraný na
prepojenie ekonomickej teórie a hľadania odpovedí, využiteľných v súkromnom, profesijnom a spoločenskom živote človeka.

Po úspešnom zrealizovaní desiatich ročníkov otvára KI v spolupráci s partnermi
v poradí už jedenásty samostatný ročník tohto programu – AKE 2018.

Vzdelávací program AKE je určený a otvorený pre
všetkých záujemcov (bez rozdielu veku, či vzdelania), ktorí chcú hlbšie preniknúť do myšlienok významných predstaviteľov
ekonomického myslenia (platí to pre akýchkoľvek nových záujemcov, ako aj pre tých, ktorí absolvovali niektorý z predchádzajúcich
ročníkov AKE).

Semináre počas celého ročníka budú určené pre skupinu prijatých záujemcov, ktorí splnia kritériá KI na základe
nimi vyplnených formulárov a ktorí zaplatia účastnícky poplatok.

AKE 2018 bude pozostávať z deviatich vzájomne previazaných
mesačných ekonomických seminárov. Cyklus seminárov bude viesť koordinátor projektu, riaditeľ a ekonóm KI a externý lektor ekonómie na
Univerzite Komenského v Bratislave Peter Gonda. Na niektorých seminároch budú mať koreferáty pozvaní experti na dané témy, napríklad
analytik INESS Radovan Ďurana
 a redaktor internetového denníka Postoj Lukáš Krivošík.

Každý seminár sa uskutoční v učebni Vysokej
školy manažmentu (VŠM) v Bratislave a začne prezentáciou koordinátora projektu (niekedy doplnenou koreferátom prizvaného hosťa a experta na
danú tému, prípadne aj účastníka AKE) v kombinácii s hľadaním odpovedí na otázky. Nasledovať bude koordinátorom riadená, ale otvorená,
diskusia k prezentovanej téme. Podložená bude vopred poslanými podkladmi. Učebňa VŠM bude uspôsobená seminárom tak, aby jeho účastníci
mohli na seba pružne reagovať a využívať flipchart, projektor a iné pomôcky k diskusiám.

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards