Vláda podporí recykláciu kameniva (eTrend)

Dňa 2.5. 2012 vyšiel Radovanovi Ďuranovi z INESS autorský článok na blogu eTrend na tému programové vyhlásenie vlády.

Vláda podporí recykláciu kameniva (eTrend)

Upozornenie: Predložený text nie je analytickým materiálom. Môže však obsahovať poučné príbehy.

Programové vyhlásenie vlády (PVV) je dokument, ktorý možno odporučiť na čítanie len najväčšiemu nepriateľovi. Teoreticky, keďže voliči SMERu väčšinou nečítali ani volebný program, a nebudú čítať ani PVV, môžu čitatelia vnímať PVV ako prefíkaný trest jeho autorov (svojim nepriateľom). Dočítať ho do konca sa dá len zo zaťatými zubami.

Názov tohto blogu nie je ustrelený. Recyklácia kameniva je skutočne zámerom vlády:

Vláda vytvorí podmienky pre využívanie domácej surovinovej základne pre stavebníctvo, podporí „zelenú“ ťažbu nerastov, recykláciu kameniva a výrobu „zelených“ stavebných výrobkov (“zelené“ budovy).

Tento útržok z PVV je metaforou postoja súčasnej vlády k spoločnosti. Na Slovensku je kameňa habadej, rovnako šikovných a rozumných stavbárov, ktorí sa na základe ceny vedia rozhodnúť, čo a kde sa oplatí  recyklovať a čo nie. Nová vláda však tento proces nechce nechať len tak, bárs akému investorovi, nebodaj developerovi. Potrebná je viditeľná ruka štátu:

Vláda navrhne posilnenie rozsahu, obsahu a intenzity činnosti štátu, ktorého funkcie boli v nedávnej minulosti neprimerane oslabované. Je nevyhnutné nanovo definovať priestor na intervenciu štátu, jeho nezastupiteľné miesto pri prekonávaní krízy a riešení problémov, typických pre začiatok 21. storočia. Vytvoria sa tak predpoklady prechodu na moderné vládnutie vykonávané v súlade so základnými hodnotami a cieľmi EÚ.

To je celé. Čítať 50 stranový dokument netreba, pretože v ňom nie je dohromady nič špecifikované, prítomný je akurát duch posilňovania role štátu. Pri troche úsilia sa možno dá zopár viet označiť ako riziká. A niektoré dokonca ako príležitosti (zámerne nepoužívame slovo pozitíva, lebo výsledok sa môže významne odlišovať od zámeru). Ďaleko viac je ale textu, ktorý má cenu skôr literárnu, objavili si aj novotvary, ba miestami si dovolím tvrdiť, že ide o text vtipný. Kto vydrží čítať do konca, môže skúsiť uhádnuť dve náročné hádanky.

Najprv tie riziká:

Vieme vaše šťastie vypočítať:

Vláda vyslovuje politickú podporu strategickému vládnutiu ako základnému predpokladu uplatnenia tohto inštitútu. Uprednostňujeme prostredie politickej stability, silnej a stabilnej vlády zameranej nie na veľký počet operatívnych úloh, ale skôr na koncepčnú, systémovú a efektívnu prácu. Vláda považuje za nevyhnutné, aby sa formovali vedecké kapacity orientované na skúmanie budúcnosti krajiny. Bude uvažovať aj o vytvorení centra pre strategické riadenie na úrovni vlády.

Vláda chce daňami zabezpečiť ekonomický rast:

Dlhodobý sociálno-ekonomický rast bude zabezpečený cieľavedomou a systémovou daňovou politikou. Zavedie dlhodobé strategické plánovanie s cieľom zvýšiť efektívnosť a sociálnu spravodlivosť daňového systému, ktoré bude zároveň podporovať podnikanie.

Zlyhanie trhu nesmie chýbať:

V prípadoch zlyhania samoregulačných trhových mechanizmov prijme v súlade s legislatívou EÚ primerané opatrenia, aby zabránila nežiaducemu cenovému vývoju.

Keď zlepšovanie podnikateľského prostredia vzbudzuje hrôzu:

V rámci hospodárskej politiky štát bude naďalej pôsobiť na podnikateľské prostredie prostredníctvom skvalitňovania svojej „organizátorskej“ funkcie rozvojom jednotlivých politík, najmä ich účelnejšou a účinnejšou koordináciou

Zapojíme Rakúsko do RVHP?

Vláda pripraví programy – rozšírenia produkcie slovenských podnikateľských subjektov pre významných strategických priemyselných výrobcov v SR, v štátoch V4 a v Rakúsku.

Fatálny záväzok:

(Vláda) Využije overené formy výstavby diaľnic formou PPP projektov.

Kúpia im nové žeriavy:

Vláda považuje za potrebné vytvárať podmienky, aby stavebníctvo dosiahlo takú úroveň, ktorá umožní slovenským firmám presadiť sa v konkurencii na zahraničných trhoch v krajinách EÚ, ako aj na domácom trhu.

Teraz príležitosti:

Toto im navrhujeme už 6 rokov:

Základ ekonomizácie verejnej správy bude postavený na skúmaní nákladovosti jednotlivých produktov, resp. činností verejnej správy. Táto analýza bude tiež východiskom pre racionalizáciu správy majetku štátu a jeho centralizáciu.

Druhý pokus so štátnou realitnou agentúrou – dôjde na privatizáciu prebytočného majetku?

Ďalšie úspory vláda predpokladá po reforme a audite štátnej a verejnej správy s cieľom znižovania výdavkov a zvyšovania kvality a dostupnosti jej služieb, prostredníctvom centralizácie obstarávania, či zriadenia štátnej realitnej agentúry.

Ešte to môže dopadnúť tak, že transakčná daň nebude dobre fungovať v iných krajinách, a tak nebude škodiť ani našim sporiteľom a investorom:

S prihliadnutím na skúsenosti v okolitých štátoch vláda zváži zavedenie dane z finančných transakcií.

Jediný prípad, keď vláda ide do sporu so svojimi voličmi:

Vláda posúdi nadštandardne vysoký počet štátnych sviatkov a voľných dní a za podmienky jednotnej dohody so sociálnymi partnermi predloží návrh na ich primerané zníženie.

Prepíšeme účtovnícku históriu:

Vláda bude podporovať podnikateľské prostredie znižovaním administratívnej náročnosti formou systémového regulovania rozsahu vedenia účtovníctva, zostavovania účtovnej závierky a výročných správ.

Aspoň toto keby sa podarilo splniť:

Prostredníctvom nového Stavebného zákona, ktorý vláda navrhne, sa zásadným spôsobom skráti a zjednoduší administratívna náročnosť povoľovania stavieb a ustanovia sa lehoty vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a úkonov v územnom a stavebnom konaní

Literárne okienko

Budujeme svetlejšie zajtrajšky:

Vláda presadí hospodársku politiku pozostávajúcu z odvetvových a prierezových politík, ako hlavný nástroj na podporu rozvoja reálnej ekonomiky.

Nové slovo slovenčine:

Pri absencii vlastnej menovej politiky bude vláda cielene zvyšovať účinnosť  nástrojov finančnej politiky pri sociálno-ekonomickom rozvoji, ako aj pri zabezpečovaní konsolidovanosti a dlhodobej udržateľnosti verejných financií.

Umenie nemožného:

Vláda využije ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti na posilnenie dlhodobej udržateľnosti hospodárenia tak, aby bola zabezpečená sociálna a hospodárska súdržnosť spoločnosti a solidarita medzi súčasnými a budúcimi generáciami.

Umenie nemožného II:

Posilňovanie verejných financií prostredníctvom zvyšovania rentability štátnych aktív a skvalitňovania podnikateľskej funkcie štátu je obzvlášť dôležité teraz, keď sa v dôsledku globálnej krízy zvýšili národohospodárske náklady ekonomického rastu.

Umenie nemožného III (kde sa stratil kozmický výskum?):

Za kľúčové vláda považuje oživenie priemyselného výskumu a vývoja najmä v oblastiach: nanotechnológií, digitálnych priemyselných technológií a inovatívnych technológií v potravinárskom priemysle, inovatívnej medicíny.

Dva v jednej vete – je libo verejnú vnútornú kontrolu? Koľko poznáte synoným slova efektívne?

Cieľom vlády je vytvoriť také prostredie verejnej vnútornej kontroly a auditu, ktoré poskytne uistenie, že verejné výdavky sú využívané hospodárne, efektívne, účelne a účinne.

Pozoruhodné prepojenie hazardu a štátneho vlastníctva v jednej vete:

Taktiež na strane príjmov vzrastie zdanenie hazardu a efektívnejším hospodárením podnikov s majetkovou účasťou štátu sa zvýšia ich dividendy plynúce do štátneho rozpočtu.

Poručíme větru dešti:

Stratégia vytvárania pracovných miest a budúcnosť práce v zamestnaneckom pomere musí vytvoriť také vnútorné a vonkajšie prostredie, ktoré bude schopné neustále obnovovať rovnovážny stav medzi ekonomickými potrebami podnikateľov a spoločnosti na jednej strane a na schopnosti a efektívnu motiváciu zamestnancov na strane druhej.

Hádanka 1

Ide o konkrétne záväzky alebo nie?

Vláda urýchli pripravenosť na výstavbu nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice.

Vláda podporí projekt širokorozchodnej  železničnej trate z Košíc do Bratislavy a Viedne za predpokladu jeho ekonomickej realizovateľnosti.

Hádanka 2:

Hádajte, ktorý odsek patrí do roku 2006 a ktorý do 2012?

Vláda SR chce zefektívnením tohto  systému  nielen zachovať, ale ďalej prehĺbiť sociálne istoty policajtov, stabilizovať ich postavenie  v spoločnosti a posilniť  spoločenskú prestíž tohto povolania.

Vláda presadí stabilizáciu sociálneho systému policajtov a príslušníkov ostatných ozbrojených zložiek tak, aby boli dlhodobo ich pevnou oporou s cieľom posilniť spoločenskú prestíž tohto povolania.

Správna odpoveď: Je to úplne jedno

Radovan Ďurana

eTrend, 2.5. 2012

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards