Minimálna mzda v Nemecku

Nemecko je jednou z krajín krajín, kde nemajú
zavedenú plošnú minimálnu mzdu vzťahujúcu sa na všetkých zamestnancov. V Európskej
únii je takýchto krajín deväť. Objavujú sa však pokusy túto situáciu zmeniť.

Minimálna mzda v Nemecku

Nemecko nemá zákonom ustanovenú JEDNOTNÚ minimálnu
mzdu.

Namiesto toho sú pre jednotlivé odvetvia stanovené minimálne
mzdové tarify
, a to v rámci procesu kolektívneho vyjednávania - v príslušných
tarifných zmluvách (kolektívne zmluvy), uzatváraných pre jednotlivé priemyselné
odvetvia.

Tieto Kolektívne zmluvy môžu byť rozšírené na všetkých
zamestnávateľov príslušného priemyselného odvetvia, a to v prípade, ak počet
zamestnancov zamestnávateľov priamo pokrytých KZ tvorí najmenej 50 % z
celkového počtu zamestnancov tohto odvetvia. Okrem toho môže vláda požiadať
Vrchnú (tripartitnú) komisiu stanoviť minimálne mzdové tarify pre tie
priemyselné odvetvia, v ktorých odbory majú len menšinové zastúpenie. Kolektívne
zmluvy pokrývajú približne 67 % zamestnancov.

Frekvencia kolektívneho vyjednávania: Obyčajne
sa kolektívne vyjednáva každý rok.

Odlišnosti: minimálne mzdové tarify sa v jednotlivých odvetviach
môžu odlišovať.

Z materiálu:
Margita Barošová – Mechanizmy minimálnej
mzdy
. Family and Labour (Rodina a práca), issue: 1 / 2005, strana 10 (porovnajte
tiež s ostatnými krajinami)

Sociálni demokrati z SPD navrhovali zaviesť plošnú
minimálnu mzdu, spokojní sú však aj s aktuálnou dohodou, podľa
ktorej sa počet zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje inštitút minimálnej mzdy, rozšíri
aj na ďalšie odvetvia
.

O negatívach minimálnej mzdy sme písali viackrát, pozri
napríklad tu
. Upozorňovali
sme
tiež na sumár
argumentov proti minimálnej mzde
a review posledného ekonomického výskumu,
ktorý v tejto oblasti napísal David Neumark, profesor na University of
California Irvine.

Tu
nájdete prehľad výšky sadzby minimálnej mzdy vo svete.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards