Iné

Výzva riaditeľovi Sociálnej poisťovne: Informujte sporiteľov o situácii v I. pilieri:

INESS 23.4.2015 zaslal otvorený list Ing. Dušanovi Muňkovi, riaditeľovi Sociálnej poisťovne a JUDr. Jánovi Richterovi, ministrovi práce, rodiny a sociálnych vecí.

Otvorený list obsahuje výzvu, aby Sociálna poisťovňa informovala sporiteľov nielen o dôvodoch pre vystúpenie z II. piliera, ale aj o situácii v I. pilieri.

I. pilier je pritom deficitný, a ani jeho prijatá reforma nedokáže eliminovať dôsledky starnutia. Diera v I. pilieri bude narastať, a vláda bude musieť buď znížiť dôchodky, alebo zvýšiť odvody,  ešte viac predĺžiť odchod do dôchodku alebo sa ešte viac zadlžovať. Najpravdepodobnejšia je kombinácia týchto opatrení. Riziká v I. pilieri sa pochopiteľne vzťahujú aj na dôchodok sporiteľov z I. piliera.

INESS preto pripravil znenie listu o I. pilieri, ktorý by podľa nášho názoru mal byť rozposlaný sporiteľom. Predpokladáme, že Sociálna poisťovňa bude ešte na sporiteľov apelovať či už listom, alebo v médiách a požadujeme, aby bol tento text obsiahnutý v komunikácii platenej zo zdrojov daňových poplatníkov.

Kliknite pre stiahnutie listuDátové zdroje k letáku:

Graf 1)  Stanovenie podielu výdavkov na dôchodky financovaných na dlh vyplýva z výsledkov hospodárenia Sociálnej poisťovne za rok 2014 (očakávaná skutočnosť). Údaje sú prevzaté z dokumentu Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2015-2017 (príloha 2). Pod termínom dôchodky sa v letáku rozumejú výdavky fondu starobného poistenia, t.j. starobné dôchodky vrátane predčasných, vdovské, či sirotské, nepatria sem dôchodky invalidné. Za dlh je tu považovaný objem dotácie zo štátneho rozpočtu ponížený o financovanie výpadku príjmov poisťovne z dôvodu prevodu odvodov na účty sporiteľov v II. pilieri. Dotácia predstavovala v roku 2014 438 mil. eur. Za obdobie rokov 2005-2014 dosiahla dotácia 2,7 mld. eur, čo predstavuje priemerne ročne 5,5% (Inak povedané, rast dôchodkov bol z veľkej časti “požičaný”).

Graf 2) Graf znázorňuje výšku priemerného dôchodku, keby si štát nepožičal 438 mil. eur na výplatu dôchodkov. Hodnota 400 eur predstavuje priemernú výšku starobného dôchodku ku koncu roka 2014 (Zdroj: Sociálna poisťovňa). V čase prípravy letáku nebol zverejnený priemerný starobný dôchodok za rok 2014.

Graf 3) Graf vyjadruje počet pracujúcich (Employment, dnes 2,3 mil. eur) vo vekovej skupine 20-64 pripadajúcich na jedného obyvateľa staršieho ako 65 rokov. Údaje sú prevzaté z poslednej demografickej prognózy Európskej komisie (link súbor Statistical annex – Country Fiches).

Graf 4) Hodnota úspor v II. pilieri je vyššia, ako suma vkladov, ktoré na svoje účty odviedli pracujúci. Na základe informácií DSS sme spočítali, že priemerne (ku koncu roka 2014, nezahrňujúc indexové fondy) majú sporitelia v pôvodných akciových a dlhopisových fondoch na účtoch o 10% viac, ako tam vložili.